Karvan cevitam Logo
Search Icon Search Icon
Close icon

Disclaimer

 

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.karvancevitam.nl (hierna: “Website”), en eventueel ook op enige (andere) overeenkomst die daaruit voortvloeit. De Algemene Inkoopvoorwaarden van de Heinz groep zoals die gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel hebben in geval van strijdigheid altijd voorrang. De Website wordt beheerd door Koninklijke De Ruijter B.V. (hierna: “KDR”). KDR is onderdeel van de Heinz groep.

Door de Website te (blijven) bezoeken en bekijken gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden, zonder enige beperking en/of uitsluiting. Indien u deze gebruiksvoorwaarden niet in acht wenst te nemen, verzoeken wij u af te zien van gebruik van de Website. We behouden ons het recht voor om de gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, zonder voorafgaande mededeling hiervan. Door de Website te blijven gebruiken nadat dergelijke wijzigingen hebben plaatsgevonden, accepteert u de gewijzigde gebruiksvoorwaarden. 

Aansprakelijkheid

KDR heeft bij het maken van deze Website de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan het voorkomen dat u een onjuistheid aantreft in de weergegeven informatie. Aan de informatie die op deze Website getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. KDR is niet aansprakelijk voor eventuele schade, die voortvloeit uit (het gebruik van) de Website of de niet beschikbaarheid hiervan.

KDR is evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie op andere websites die u bezoekt via deze Website. Links worden aangeboden als service aan u en KDR is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites van derden, noch voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik hiervan.

Persoons- en computergegevens

Tijdens uw bezoek aan de Website kunnen onder andere uw persoons- en computergegevens worden opgeslagen door middel van zogeheten cookies. Deze cookies kunnen onder andere vaststellen welke browser (zowel type als versie) u gebruikt. Indien gewenst, kunt u de cookies-functie uitschakelen. Echter, het uitschakelen kan mogelijk het gebruik of de gebruiksvriendelijkheid van de Website of uw internetbrowser (negatief) beïnvloeden. Meer informatie over het gebruik van cookies en het privacy beleid met betrekking tot uw persoonsgegevens is te vinden in KDR Privacy Policy.

Intellectueel eigendom


Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot al het materiaal en de informatie (waaronder maar niet uitsluitend afbeeldingen, video's, spelletjes, geluidsfragmenten en andere media) die zichtbaar zijn op de Website of toegankelijk via de Website, zijn eigendom van KDR, de aan haar gelieerde ondernemingen, haar leveranciers en/of partners, of zijn rechtsgeldig in licentie gegeven aan KDR.

Het materiaal en/of de informatie op de Website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KDR uitsluitend voor thuisgebruik of privégebruik worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd en/of bewerkt. Zonder toestemming verveelvoudigen van intellectueel eigendom is een overtreding op grond van artikel 31 van de Auteurswet. Het aanbrengen van wijzigingen op de inhoud van de Website, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van KDR (oftewel ‘hacken’) is uitdrukkelijk verboden.

Indien u recepten, foto's, slogans, verhalen, teksten, filmpjes, geluidsfragmenten, afbeeldingen, tekeningen, of andere bijdragen (hierna gezamenlijk “Inzendingen”) inzendt of ter beschikking stelt, garandeert u dat deze Inzendingen geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden en ook anderszins niet onrechtmatig zijn en vrijwaart u KDR voor aanspraken van derden terzake.

Door middel van het inzenden van Inzendingen verleent u hierbij aan KDR het eeuwigdurende, onherroepelijke en exclusieve recht om uw Inzendingen, al dan niet in gewijzigde vorm en om niet, te gebruiken (waaronder maar niet beperkt tot gebruik op verpakkingen van producten van KDR), te verveelvoudigen en/of openbaar te maken. KDR is hierbij niet verplicht om uw naam te vermelden en kan dit gebruiksrecht vrijelijk overdragen. Tevens verklaart u jegens KDR geen aanspraken uit hoofde van portretrecht, intellectuele eigendomsrechten of anderszins te kunnen doen gelden ten aanzien van de door of namens u ingezonden Inzendingen.

Op eerste verzoek van KDR om de intellectuele eigendomsrechten op de Inzendingen om niet aan KDR over te dragen, zal u steeds meewerken aan een nadere effectuering van de bedoelde overdracht. Overdracht van intellectuele eigendomsrechten omvat mede overdracht van persoonlijkheidsrechten voorzover wettelijk toegestaan. U erkent dat door de overdracht, KDR uitsluitend en volledig rechthebbende is geworden en dat u geen aanspraken uit hoofde van deze intellectuele eigendomsrechten jegens KDR kan doen gelden.

KDR is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor materialen (teksten, tekeningen, afbeeldingen, foto’s of anderszins) van (andere) gebruikers van de Website. Indien u op- of aanmerkingen heeft ten aanzien van Materialen van (andere) gebruikers van de Website verzoeken wij u ons dat mede te delen via onderstaande contactgegevens.

Linken

We stellen links naar de Website op prijs. U bent vrij om een hyperlink naar de Website te maken, mits u: (i) KDR vooraf schriftelijk in kennis stelt van een dergelijke link; (ii) alleen een link maakt met de homepage van de Website; (iii) geen advertenties, auteursrechtvermeldingen of andere kennisgevingen op de Website verwijdert of verbergt; (iv) geen sponsoring of ondersteuning van uw Website door KDR vermeldt of suggereert, en (v) direct stopt met het aanbieden van links naar de Website na schriftelijke kennisgeving hierover van KDR. U dient echter in de auteursrechtvermelding op de homepage waar u een link wilt maken na te kijken of een van de contentaanbieders niet zijn eigen beleidsmaatregelen heeft met betrekking tot directe links naar zulke content.

Tot slot

Nederlands recht is van toepassing op het gebruik van de website en eventuele conflicten die voortvloeien uit het gebruik hiervan. Uitsluitend de bevoegde rechtbank van Utrecht (Midden-Nederland) is bevoegd kennis te nemen van geschillen, en daarover een beslissing te nemen. Eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Contact opnemen

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de consumentenservice via onderstaande gegevens:

Koninklijke De Ruijter B.V
t.a.v. Karvan Cévitam Consumentenservice
Gustav Mahlerlaan 1228
1081LA, Amsterdam
The Netherlands
Postbus 87118, 1080 JC Amsterdam
E-mail: consumentenservice@karvancevitam.nl of via telefoonnummer: +31 (0)20 280 8000